Zprostředkování archivace, skartace

V oblasti péče o písemnosti nabízíme zprostředkování archivace tj. pomoc při řešení otázky utřídění a uložení účetních záznamů a písemností vzniklých z činnosti podnikatelského subjektu popř. jeho předchůdce a to prostřednictvím odborných komerčních spisoven evidovaných v seznamu státního oblastního archivu.


Touto problematikou se detailně zabývá zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá mimo jiné účetní jednotce povinnost dodržování předepsaných skartačních lhůt pro spisovou agendu a trvalé uložení tzv. archiválií – části agendy, kterou nelze skartovat, potřebnou zejména pro žadatele o potvrzení doby zaměstnání a nezbytnou k důchodovým účelům.


Shora uvedené je využíváno především v případě absence vlastních technicky náročně zajištěných prostor, při ukončení podnikání, zrušením podnikatelského subjektu likvidací nebo v rámci konkursního řízení aj.


CZIN.eu Chcete taky web?